Cho hàm số (y = f(x) = a{x^3} + b{x^2} + cx + d) có đồ thị như hình bên dưới. Hỏi đồ thị hàm số (y = gleft( x right) = frac{{2x}}{{fleft( x right)}}) có bao nhiêu đường tiệm cận đứng? A. (1.)B. (0.)C. (2.)D. (3.) LỜI GIẢI CHI TIẾT: đk: (f(x) ne 0). Từ đồ thị ta thấy (f(x) = 0) khi (x = – 4), (x = – 1) và (x = 2). Khi đó (f(x) = a(x + 4)(x + 1)(x – 2))có 3 nghiệm. Do đó đồ thị hàm số (y = gleft( x right)) có 3 đường tiệm cận đứng. Cho hàm sốy=fxcó bảng biến thiên như hình vẽ Tìm số tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số (y = frac{1}{{sqrt {{f^2}({x^2}) – 9} }}) – Sách ToánCho hàm số (y = f(x) = a{x^3} + b{x^2} + cx + d) có đồ thị như hình bên dưới. Hỏi đồ thị hàm số (y = gleft( x right) = frac{{2x}}{{fleft( x right)}}) có bao nhiêu đường tiệm cận đứng? A. (1.)B. (0.)C. (2.)D. (3.) LỜI GIẢI CHI TIẾT: đk: (f(x) ne 0). Từ đồ thị ta thấy (f(x) = 0) khi (x = – 4), (x = – 1) và (x = 2). Khi đó (f(x) = a(x + 4)(x + 1)(x – 2))có 3 nghiệm. Do đó đồ thị hàm số (y = gleft( x right)) có 3 đường tiệm cận đứng. Cho hàm sốy=fxcó bảng biến thiên như hình vẽ Tìm số tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số (y = frac{1}{{sqrt {{f^2}({x^2}) – 9} }}) – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ