Cho hàm số: (y = frac{{2x + 2}}{{x – 1}}) có đồ thị (left( C right)). Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến tại điểm (Mleft( {{x_0};{y_0}} right) in left( C right)) thỏa mãn phương trình (left| {{x_0}} right| – 2 = 0) là – Sách Toán

Cho hàm số: (y = frac{{2x + 2}}{{x – 1}}) có đồ thị (left( C right)). Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến tại điểm (Mleft( {{x_0};{y_0}} right) in left( C right)) thỏa mãn phương trình (left| {{x_0}} right| – 2 = 0) là – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ