Cho hàm số (y = fleft( x right),,x in left[ { – 2;3} right])có đồ thị như hình vẽ.Gọi (M,m) lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (fleft( x right)) trên đoạn (left[ { – 2;3} right]) . Giá trị của (S = M + m) là:

Chuyển đến thanh công cụ