Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và hàm số (y = f’left( x right)) có đồ thị như hình vẽ sau Bất phương trình ({3^{fleft( x right) + m}} + {4^{fleft( x right) + m}} le 5fleft( x right) + 2 + 5m) đúng với mọi (x in left( { – 1;,2} right)) khi và chỉ khi – Sách ToánCho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và hàm số (y = f’left( x right)) có đồ thị như hình vẽ sau Bất phương trình ({3^{fleft( x right) + m}} + {4^{fleft( x right) + m}} le 5fleft( x right) + 2 + 5m) đúng với mọi (x in left( { – 1;,2} right)) khi và chỉ khi – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ