Cho hàm số: fx=3x-5 với x≤-2ax-1 với x>-2Với giá trị nào của a thì hàm số f(x) liên tục tại x=-2?

Chuyển đến thanh công cụ