Cho hàm số fx=2x−2−x.  Số giá trị nguyên của m để bất phương trình fx3−2×2+3x−m+f2x−2×2−5Câu hỏi: Cho hàm số fx=2x−2−x.  Số giá trị nguyên của m để bất phương trình fx3−2×2+3x−m+f2x−2×2−5<0 có nghiệm đúng với mọi x∈0;1. A. 7. B. 3. C. 9. Đáp án chính xác D. 5. Trả lời: Đáp án C Có  f−x=2−x−2x=−2x−2−x=−fx  f‘x=2xln2+2−xln2>0,∀x⇒fx là hàm đồng biến trên ℝ Do đó fx3−2×2+3x−m+f2x−2×2−5<0,∀x∈0;1 ⇔fx3−2×2+3x−m<−f2x−2×2−5=f2x2−2x+5,∀x∈0;1⇔x3−2×2+3x−m<2×2−2x+5,∀x∈0;1⇔−2×2−2x+5<x3−2×2+3x−m<2×2−2x+5,∀x∈0;1⇔m>x3−4×2+5x−5,∀x∈0;1m<x3+x+5,∀x∈0;1 •  Xét gx=x3−4×2+5x−5,∀x∈0;1 g‘x=3×2−8x+5;g‘x=0⇔x=1x=53 • Xét hx=x3+x+5,∀x∈0;1 h‘x=3×2+1>0,∀x∈0;1 …Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ