Cho hàm số (f(x) = left| {8{{cos }^4}x + a{{cos }^2}x + b} right|), trong đó (a), (b) là các tham số thực. Gọi (M) là giá trị lớn nhất của hàm số. Tính tổng (a + b) khi (M) nhận giá trị nhỏ nhất. – Sách ToánCho hàm số (f(x) = left| {8{{cos }^4}x + a{{cos }^2}x + b} right|), trong đó (a), (b) là các tham số thực. Gọi (M) là giá trị lớn nhất của hàm số. Tính tổng (a + b) khi (M) nhận giá trị nhỏ nhất. – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ