Cho hàm số f(x), bảng xét dấu của f ‘(x) như sau: Hàm số y=f1−x2  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?


Câu hỏi:

Trong đợt tham quan thực tế, một Đoàn trường THPT cử 30 đoàn viên xuất sắc của 3 khối tham gia. Khối 12 có 6 nam và 4 nữ, khối 11 có 5 nam và 5 nữ, khối 10 có 4 nam và 6 nữ. Chọn mỗi khối 1 đoàn viên làm nhóm trưởng, tính xác suất để trong 3 em làm nhóm trưởng có cả nam và nữ.

A. 625

B. 512

C. 712

D. 1925

Đáp án chính xác

Trả lời:

Đáp án D
Số phần tử của không gian mẫu là: C101C101C101=1000
Gọi A là biến cố: 3 em làm nhóm trưởng có cả nam và nữ.
Khi đó A¯ là biến cố “3 học sinh được chọn chì có nam hoặc nữ”
Số kết quả thuận lợi cho biến cố A¯ là: C61C51C41+C41C51C61=240
Xác suất của biến cố A¯ là pA¯=2401000=625pA=1925

====== QUIZ math 12 =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ