Cho hàm số (fleft( x right))thỏa mãn (fleft( {x + sqrt {{x^2} + 1} } right) = x – sqrt {{x^2} + 1} ) với (forall x in mathbb{R}). Gọi (Delta ) là tiếp tuyến của đồ thị hàm số (fleft( x right)) tại điểm có hoành độ ({x_0} = frac{1}{2}). Giả sử (Delta ) cắt (Ox) tại điểm (A) và cắt (Oy) tại điểm (B). Khi đó diện tích của tam giác (OAB) bằng – Sách Toán

Cho hàm số (fleft( x right))thỏa mãn (fleft( {x + sqrt {{x^2} + 1} } right) = x – sqrt {{x^2} + 1} ) với (forall x in mathbb{R}). Gọi (Delta ) là tiếp tuyến của đồ thị hàm số (fleft( x right)) tại điểm có hoành độ ({x_0} = frac{1}{2}). Giả sử (Delta ) cắt (Ox) tại điểm (A) và cắt (Oy) tại điểm (B). Khi đó diện tích của tam giác (OAB) bằng – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ