Cho hàm số (fleft( x right) = {x^3} – 3x + 1) có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng (d:{rm{ }}y = 9x – 15).

Chuyển đến thanh công cụ