Cho hàm số (fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) thỏa mãn các điều kiện: (fleft( 0 right) = 2sqrt 2 ), (fleft( x right) > 0,forall x in mathbb{R}) và (fleft( x right).f’left( x right) = left( {2x + 1} right)sqrt {1 + {f^2}left( x right)} ,,forall x in mathbb{R}). Khi đó giá trị (fleft( 1 right)) bằng

Chuyển đến thanh công cụ