Cho hàm số (fleft( x right)) liên tục trên đoạn (left[ {0;1} right]) và thoả mãn (fleft( 0 right) = fleft( 1 right)). Chứng minh rằng phương trình (fleft( x right) = fleft( {x + frac{1}{{2021}}} right)) có nghiệm trên đoạn (left[ {0;1} right]). – Sách ToánCho hàm số (fleft( x right)) liên tục trên đoạn (left[ {0;1} right]) và thoả mãn (fleft( 0 right) = fleft( 1 right)). Chứng minh rằng phương trình (fleft( x right) = fleft( {x + frac{1}{{2021}}} right)) có nghiệm trên đoạn (left[ {0;1} right]). – Sách Toán – Học toán

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ