Cho hàm số (fleft( x right) = {left( {{x^{1 + frac{1}{{2{{log }_4}x}}}} + {8^{frac{1}{{3{{log }_{{x^2}}}2}}}} + 1} right)^{frac{1}{2}}}) với (0Cho hàm số (fleft( x right) = {left( {{x^{1 + frac{1}{{2{{log }_4}x}}}} + {8^{frac{1}{{3{{log }_{{x^2}}}2}}}} + 1} right)^{frac{1}{2}}}) với (0 < x ne 1). Giá trị của biểu thức (P = fleft( {fleft( {2020} right)} right)) bằng – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ