Cho hàm số (fleft( x right) = left( {x + 2} right)sqrt {dfrac{{x – 1}}{{{x^4} + {x^2} + 1}}} ). Chọn kết quả đúng của (mathop {lim }limits_{x to + infty } fleft( x right)).

Chuyển đến thanh công cụ