Cho hàm số (fleft( x right)) có đạo hàm (f’left( x right) = xleft( {x – 1} right){left( {x + 2} right)^2};forall ,x in mathbb{R}) . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là:

Chuyển đến thanh công cụ