Cho hàm số (fleft( x right) > 0) với mọi (x in R), (fleft( 0 right) = 1) và (fleft( x right) = sqrt {x + 1} f’left( x right)) với mọi (x in R) – Sách Toán


Cho hàm số (fleft( x right) > 0) với mọi (x in R), (fleft( 0 right) = 1) và (fleft( x right) = sqrt {x + 1} f’left( x right)) với mọi (x in R). Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: D

Theo bài ra ta có: (fleft( x right) = sqrt {x + 1} f’left( x right)) (*).

Do (fleft( x right) > 0,,forall x in R) nên từ (*) ta có (frac{{f’left( x right)}}{{fleft( x right)}} = frac{1}{{sqrt {x + 1} }}).

Lấy nguyên hàm 2 vế ta được: (intlimits_{}^{} {frac{{f’left( x right)}}{{fleft( x right)}}dx}  = intlimits_{}^{} {frac{1}{{sqrt {x + 1} }}dx} )

( Leftrightarrow ln left| {fleft( x right)} right|dx = 2sqrt {x + 1}  + C Leftrightarrow ln fleft( x right) = 2sqrt {x + 1}  + C Leftrightarrow fleft( x right) = {e^{2sqrt {x + 1}  + C}})

Ta có (fleft( 0 right) = 1 Rightarrow 1 = {e^{2 + C}} Leftrightarrow 2 + C = 0 Leftrightarrow C =  – 2).

Do đó (fleft( x right) = {e^{2sqrt {x + 1}  – 2}} Rightarrow fleft( 3 right) = {e^2} approx 7,4 > 6).Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ