Cho hai tam giác vuông (OAB) và (OCD) như hình vẽ. Biết (OB = CD = a), (AB = OD = b.) Tính (cos angle AOC) theo (a) và (b).Câu hỏi: Cho hai tam giác vuông (OAB) và (OCD) như hình vẽ. Biết (OB = CD = a), (AB = OD = b.) Tính (cos angle AOC) theo (a) và (b).  A. (frac{{2ab}}{{{a^2} + {b^2}}}). B. (frac{{{b^2} – {a^2}}}{{{a^2} + {b^2}}}).  C. (1).  D. (frac{{{a^2} – {b^2}}}{{{a^2} + {b^2}}}).  Lời giải tham khảo: Đáp […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ