Cho hai số phức ({z_1},{z_2}) thỏa mãn (left| {{z_1} – {z_2}} right| = left| {{z_1}} right| = left| {{z_2}} right| = 2). Tính (left| {{z_1} + {z_2}} right|)?


 • Câu hỏi:

  Cho hai số phức ({z_1},{z_2}) thỏa mãn (left| {{z_1} – {z_2}} right| = left| {{z_1}} right| = left| {{z_2}} right| = 2). Tính (left| {{z_1} + {z_2}} right|)? 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Giả sử A, B lần lượt là điểm biểu diễn của ({z_1},{z_2}). Khi đó từ giả thiết (left| {{z_1} – {z_2}} right| = left| {{z_1}} right| = left| {{z_2}} right| = 2) ta suy ra (OA = OB = AB = 2)

  ( Leftrightarrow Delta OAB) đều, cạnh 2.

  ( Rightarrow left| {{z_1} + {z_2}} right| = OC = 2.OH = 2.frac{{2sqrt 3 }}{2} = 2sqrt 3 ).

  Chọn: A

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ