Cho hai điểm (Aleft( {3;1} right),Bleft( {4;0} right)). Đường thẳng nào sau đây cách đều A và B?


 • Câu hỏi:

  Cho hai điểm (Aleft( {3;1} right),Bleft( {4;0} right)). Đường thẳng nào sau đây cách đều A và B? 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có:  (frac{{left| {2.3 + 2.1 – 3} right|}}{{sqrt {{2^2} + {2^2}} }} = frac{5}{{2sqrt 2 }} = frac{{left| {2.4 + 2.0 – 3} right|}}{{sqrt {{2^2} + {2^2}} }})

  Vậy đường thẳng (2x + 2y – 3 = 0) cách đều 2 điểm A,B

  Chọn D.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ