Cho \[F\left( x \right) = \left( {a{x^2} + bx + c} \right){e^{ – x}}\] là một nguyên hàm của hàm số \[f\left( x \right) = \left( {2{x^2} – 5x + 2} \right){e^{ – x}}\]. Giá trị của \[f\left[ {F\left( 0 \right)} \right]\] bằng
Cho \[F\left( x \right) = \left( {a{x^2} + bx + c} \right){e^{ – x}}\] là một nguyên hàm của hàm số \[f\left( x \right) = \left( {2{x^2} – 5x + 2} \right){e^{ – x}}\]. Giá trị của \[f\left[ {F\left( 0 \right)} \right]\] bằng – Học trắc nghiệmLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ