Cho (Fleft( x right)) là một nguyên hàm của hàm số (fleft( x right) = frac{1}{{2x – 1}}) . Biết (Fleft( 1 right) = 2) . Giá trị của (Fleft( 2 right)) là

Chuyển đến thanh công cụ