Cho đoạn thẳng AB và điểm M nằm giữa A và B(~left( MA


 • Câu hỏi:

  Cho đoạn thẳng AB và điểm M nằm giữa A và B(~left( MA<MB right).) Vẽ tia Mx vuông góc với AB, trên đó lấy hai điểm C và D sao cho MA = MC, MD = MB. Tia AC cắt BD ở E. Tính số đo (widehat{AEB}).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vì (Mxbot ABRightarrow widehat{AMx}={{90}^{0}})  

  Xét (Delta AMC) có (left{ begin{align}  & widehat{AMC}={{90}^{0}}left( cmt right) \  & MA=MCleft( gt right) \ end{align} right.Rightarrow widehat{MAC}=widehat{MCA}={{45}^{0}}) (tính chất tam giác vuông cân)

  Xét (Delta BMD) có: (left{ begin{align}  & widehat{BMD}={{90}^{0}}left( cmt right) \  & MB=MDleft( gt right) \ end{align} right.Rightarrow widehat{MBD}=widehat{MDB}={{45}^{0}})(tính chất tam giác vuông cân)

  Xét (Delta CDE) có: (widehat{CDE}=widehat{DCE}={{45}^{0}}Rightarrow widehat{CDE}+widehat{DCE}={{90}^{0}}Rightarrow widehat{DEC}={{90}^{0}}.)

  Lại có: (widehat{DEC}+widehat{AEB}={{180}^{0}}) (kề bù) (Rightarrow widehat{AEB}={{180}^{0}}-widehat{DEC}={{180}^{0}}-{{90}^{0}}={{90}^{0}}) .

  Chọn D.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ