Cho dãy các kim loai: Mg, Fe, Ag. Kim loaị trong dãy có tính khử yếu nhất là


 • Câu hỏi:

  Cho dãy các kim loai: Mg, Fe, Ag. Kim loaị  trong dãy có  tính khử  yếu nhất là

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tính khử giảm theo thứ tự: Mg > Fe > Cu > Ag. => Ag có tính khử yếu nhất

  Đáp án D

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ