Cho các polime: polietilen, xenlulozơ, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, polibutađien. Số polime tổng hợp là


Câu hỏi:

Cho 50 ml dung dịch FeCl2 1M vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 19,75.

Đáp án chính xác

B. 14,35.

C. 18,15.

D. 15,75.

Trả lời:

Đáp án A
nFeCl2=0,05molnFe2+=0,05molnCl=0,1mol
Phương trình hóa học:
Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag
0,05                  → 0,05          mol
Cl + Ag+  → AgCl
0,1          → 0,1            mol
mkeát  tuûa=0,05.108+0,1.143,5=19,75gam

====== QUIZ HOÁ HỌC LỚP 12 =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ