Cho các phát biểu sau: I. Khí khổng đóng hay mở do ảnh hưởng trực tiếp của sự trương nước hay không trương nước của tế bào hạt đậu. II. Khí khổng đóng vào ban đêm, còn ngoài sáng khí khổng luôn mở. III. Khí khổng đóng khi cây thiếu nước, bất luận vào ban ngày hay ban đêm. IV. Khi tế bào hạt đậu của khí khổng trương nước, khí khổng sẽ đóng lại. Số phương án đúng là
Cho các phát biểu sau:<br /> I. Khí khổng đóng hay mở do ảnh hưởng trực tiếp của sự trương nước hay không trương nước của tế bào hạt đậu.<br /> II. Khí khổng đóng vào ban đêm, còn ngoài sáng khí khổng luôn mở.<br /> III. Khí khổng đóng khi cây thiếu nước, bất luận vào ban ngày hay ban đêm.<br /> IV. Khi tế bào hạt đậu của khí khổng trương nước, khí khổng sẽ đóng lại.<br /> Số phương án đúng là – Học trắc nghiệmLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ