Cho các nhận định về trường hợp một gen quy định một tính trạng như sau: (1) Gen quy định tính trạng thường nằm trên NST giới tính không có mối quan hệ trội lặn. (2) Trong phép lai một thứ tính trạng, số loại kiểu hình ở đời con trong 1 phép lai tối đa là 4. (3) Trong phép lai một thứ tính trạng, số tổ hợp kiểu hình ở đời con trong 1 phép lai tối đa là 4. (4) Một gen quy định một tính trạng không phép lai P: Hoa đỏ x Hoa trắng → 1 Hoa đỏ + 1 Hoa tím. (5) Một gen có 10 alen, có 4 cặp alen trội lặn không hoàn toàn. Số loại kiểu hình tối đa có thể trong quần thể là 14. (6) Bố mẹ thuần chủng, chắc chắn đời con có kiểu gen dị hợp. Số nhận định có nội dung đúng là:
Cho các nhận định về trường hợp một gen quy định một tính trạng như sau:<br /> (1) Gen quy định tính trạng thường nằm trên NST giới tính không có mối quan hệ trội lặn.<br /> (2) Trong phép lai một thứ tính trạng, số loại kiểu hình ở đời con trong 1 phép lai tối đa là 4.<br /> (3) Trong phép lai một thứ tính trạng, số tổ hợp kiểu hình ở đời con trong 1 phép lai tối đa là 4.<br /> (4) Một gen quy định một tính trạng không phép lai P: Hoa đỏ x Hoa trắng → 1 Hoa đỏ + 1 Hoa tím.<br /> (5) Một gen có 10 alen, có 4 cặp alen trội lặn không hoàn toàn. Số loại kiểu hình tối đa có thể trong quần thể là 14.<br /> (6) Bố mẹ thuần chủng, chắc chắn đời con có kiểu gen dị hợp.<br /> Số nhận định có nội dung đúng là: – Học trắc nghiệmLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ