Cho các nhận định sau đây về hô hấp ở thực vật với vấn đề bảo quản nông sản, thực phẩm: I. Hô hấp làm tiêu hao chất hữu cơ của đối tượng bảo quản. II. Hô hấp làm nhiệt độ môi trường bảo quản tăng. III. Hô hấp làm tăng độ ẩm, thay đổi thành phần khí trong môi trường bảo quản. IV. Hô hấp không làm thay đổi khối lượng nông sản, thực phẩm. Số nhận định đúng trong các nhận định nói trên là:
Cho các nhận định sau đây về hô hấp ở thực vật với vấn đề bảo quản nông sản, thực phẩm:<br /> I. Hô hấp làm tiêu hao chất hữu cơ của đối tượng bảo quản.<br /> II. Hô hấp làm nhiệt độ môi trường bảo quản tăng.<br /> III. Hô hấp làm tăng độ ẩm, thay đổi thành phần khí trong môi trường bảo quản.<br /> IV. Hô hấp không làm thay đổi khối lượng nông sản, thực phẩm.<br /> Số nhận định đúng trong các nhận định nói trên là: – Học trắc nghiệmLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ