Cho các loại hợp chất: muối amoni axit cacboxylic (X), amin (Y), este của aminoaxit (Z), aminoaxit (T).


 • Câu hỏi:

  Cho các loại hợp chất: muối amoni của axit cacboxylic (X), amin (Y), este của aminoaxit (Z), aminoaxit (T). Dãy gồm các loại hợp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl là

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dãy gồm các loại hợp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl là X, Z, T

  Đáp án B

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ