Cho C7H16 tác dụng với clo chiếu sáng theo tỉ lệ mol 1 : 1thu được hỗn hợp gồm 3 dẫn xuất monoclo. Số công thức cấu tạo của C7H16 có thể là


 • Câu hỏi:

  Cho C7H16 tác dụng với clo chiếu sáng theo tỉ lệ mol 1 : 1thu được hỗn hợp gồm 3 dẫn xuất monoclo. Số công thức cấu tạo của C7H16 có thể là

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  đáp án A. có 4 công thức thỏa mãn

  (CH3)2CH−CH2−CH(CH3)2 

  (C2H5)3CH

  C2H5−C(CH3)2−C2H5 

  (CH3)3C−CH(CH3)2

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ