Cho buta 1,3-đien phản ứng cộng với Br2 theo tỷ lệ mol 1 : 1. Số dẫn xuất đibrom thu được là?


 • Câu hỏi:

  Cho buta 1,3-đien phản ứng cộng với Br2 theo tỷ lệ mol 1 : 1. Số dẫn xuất đibrom (đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học) thu được là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: A

  CH2=CH−CH=CH2  +  Br2 → CH2Br−CHBr−CH=CH2   (1)

  CH2=CH−CH=CH2  +  Br2 → CH2Br−CH=CH−CH2Br  cis   (2)

  CH2=CH−CH=CH2  +  Br2 → CH2Br−CH=CH−CH2Br   trans  (3)

   



 • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ