Cho biết: Ở ruồi giấm, gen A qui định mắt đỏ, gen a qui định mắt trắng; gen B qui định cánh xẻ và gen b qui định cánh thường. …


 • Câu hỏi:

  Ở ruồi giấm, gen A qui định mắt đỏ, gen a qui định mắt trắng; gen B qui định cánh xẻ và gen b qui định cánh thường. Phép lai giữa ruồi giấm cái mắt đỏ, cánh xẻ với ruồi giấm đực mắt đỏ, cánh xẻ đã thu được F1 ruồi cái 100% mắt đỏ, cánh xẻ; ruồi đực gồm có 40% đực mắt đỏ, cánh thường : 40% đực mắt trắng, cánh xẻ : 10% đực mắt đỏ, cánh xẻ : 10% đực mắt trắng, cánh thường. Cho các phát biểu sau:

  I. Cặp tính trạng màu mắt và dạng cánh của ruồi giấm di truyền liên kết không hoàn toàn trên NST giới tính X.

  II. Tần số hoán vị gen là 10%.    III. Kiểu gen P: ♀ ♂ .

  IV. Khi cho ruồi cái P lai phân tích, thế hệ lai thu được tỉ lệ phân li kiểu hình ở giới cái bằng tỉ lệ phân li kiểu hình ở giới đực.

  Số phát biểu có nội dung đúng là:

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án: C
  Giải thích: A đỏ > a trắng: B xẻ > b thường 
  P cái xẻ, đỏ   đực đỏ, xẻ 
  F1: 100% mắt đỏ, cánh xẻ;
  ruồi đực gồm có 40% đực mắt đỏ, cánh thường : 40% đực mắt trắng, cánh xẻ : 10% đực mắt đỏ, cánh xẻ : 10% đực mắt trắng, cánh thường
    2 gen quy định 2 tính trạng này nằm trên cùng 1 NST giới tính X (do ở đực F1 phân ly kiểu hình theo tần số hoán vị – vì đực ở ruồi giấm không có hoán vị gen)   I đúng
  Xét tỉ lệ xuất hiện biến dị: 0% đực mắt đỏ, cánh xẻ : 10% đực mắt trắng, cánh thường (tỉ lệ chỉ xuất hiện ở giới XY)   tần số hoán vị gen = G mang hoán vị   2 = 0,2   II sai
  KG của cơ thể P ban đầu: XAb XaB   XAB Y (do tỉ lệ nhỏ 10% là tỉ lệ của KH giống với P nên P cái phải là dị hợp chéo)   III sai
  Khi cho ruồi cái P lai phân tích, thế hệ lai thu được tỉ lệ phân li kiểu hình ở giới cái bằng tỉ lệ phân li kiểu hình ở giới đực   IV đúng do lúc đó cơ thể đực có kg XabY 
  Có 3 nội dung đúng: I, III, IV.

   

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ