Cho biết: Một loài thực vật, màu hoa do 2 cặp gen A, a và B, b phân li độc lập cùng quy định; chiều cao cây do 1 gen có 2 alen là D và d quy định. …


 • Câu hỏi:

  Một loài thực vật, màu hoa do 2 cặp gen A, a và B, b phân li độc lập cùng quy định; chiều cao cây do 1 gen có 2 alen là D và d quy định. Phép lai P: Cây hoa đỏ, thân cao x Cây hoa đỏ, thân cao, thu được F1 có tỉ lệ 6 cây hoa đỏ, thân cao : 5 cây hoa hồng, thân cao : 1 cây hoa hồng, thân thấp : 1 cây hoa trắng, thân cao : 3 cây hoa đỏ, thân thấp. Theo lí thuyết, số loại kiểu gen ở F1 có thể là trường hợp nào sau đây?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phương pháp:

  Bước 1: Xét tỉ lệ kiểu hình của từng tính trạng, tìm quy luật di truyền

  Bước 2: Xét riêng từng cặp NST ở các trường hợp có thể xảy ra. 

  Cách giải:

  Ta xét tỉ lệ hoa đỏ: hoa hồng: hoa trắng = 9:6:1 → tương tác bổ sung.

  Thân cao/thân thấp = 3/1

  → P dị hợp 3 cặp gen.

  Nếu các gen PLĐL thì đời con sẽ phân li (9:6:1)(3:1) # đề cho → 1 trong 2 gen quy định màu hoa cùng nằm trên 1 cặp NST với cặp gen quy định chiều cao. 

  Giả sử Aa và Dd cùng nằm trên 1 cặp NST.

  Đời con không xuất hiện cây trắng thấp (aabbdd) → ít nhất 1 bên P không có HVG (cơ thể không có HVG có kiểu gen (frac{{Ad}}{{aD}}Bb)

  Ta có Bb x Bb → 1BB:2Bb:1bb → Có 3 kiểu gen.

  Xét cặp NST còn lại, ta có các trường hợp:

  + Nếu có HVG ở 1 bên thì cho tối đa 7 kiểu gen → đời F1 có 7 x 3 = 21 kiểu gen. 

  + Nếu không có HVG ở cả 2 bên (left[ begin{gathered}
  frac{{AD}}{{ad}}Bb times frac{{Ad}}{{aD}}Bb to 4 times 3 = 12KG hfill \
  frac{{Ad}}{{aD}}Bb times frac{{Ad}}{{aD}}Bb to 3 times 3 = 9KG hfill \
  end{gathered} right.)

  → Vậy đời con có thể có 12 loại kiểu gen.

  Chọn A. 

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ