Cho biết ({log _8}left| x right| + {log _4}{y^2} = 5) và ({log _8}left| y right| + {log _4}{x^2} = 7.Câu hỏi: Cho ({log _8}left| x right| + {log _4}{y^2} = 5) và ({log _8}left| y right| + {log _4}{x^2} = 7.) Tìm giá trị của biểu thức (P = left| x right| – left| y right|.) A. (P = 64)  B. (P = 56) C. (P = 16) D. (P = 8)  Lời giải …Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ