Cho biết (lim dfrac{{3n – 2018}}{{1 – n}}) bằng:


 • Câu hỏi:

  Cho biết (lim dfrac{{3n – 2018}}{{1 – n}}) bằng:

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  (lim dfrac{{3n – 2018}}{{1 – n}} = lim dfrac{{3 – dfrac{{2018}}{n}}}{{dfrac{1}{n} – 1}} =  – 3).

  Chọn C.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ