Cho biết đặc điểm nổi bật nhất của tình hình Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ là gì?


 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nổi bật nhất của tình hình Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ là gì? 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Theo nội dung của Hiệp định Giơnevơ (1954) miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, miền Nam vẫn đặt dưới sự thống trị của thực dân Pháp. Đất nước bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị – xã hội khác nhau là đặc điểm nổi bât nhất của tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương.

  Chọn: D

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ