Cho bảng điều tra về số học sinh của một trường THPT sau:


Câu hỏi:

* Trả lời câu hỏi 3, 4, 5 Cho bảng điều tra về số con của 40 hộ gia đình trong một khu phố, với mẫu số liệu sau:
Có bao nhêu mẫu giá trị khác nhau trong mẫu số liệu trên:

A. 7

B. 6

Đáp án chính xác

C. 5

D. 4

Trả lời:

Chọn B.Các giá trị khác nhau: 1; 2; 3; 4; 5; 6Vậy có 6 giá trị khác nhau trong mẫu số liệu trên.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ