Cho (a > 0), (b > 0), giá trị của biểu thức (T = 2{left( {a + b} right)^{ – 1}}.{left( {ab} right)^{frac{1}{2}}}.{left[ {1 + dfrac{1}{4}{{left( {sqrt {dfrac{a}{b}} – sqrt {dfrac{b}{a}} } right)}^2}} right]^{frac{1}{2}}}) bằng

Chuyển đến thanh công cụ