Cho 5,6 gam Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau phản ứng được m gam chất rắn. Giá trị m là


 • Câu hỏi:

  Cho 5,6 gam Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau phản ứng được m gam chất rắn. Giá trị m là

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nFe = 0,1 mol

  Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag

  0,1 →              0,1 →  0,2  (mol)

  Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag

  0,1 →                       0,1 (mol)

  => m = mAg = 108(0,2 + 0,1) = 32,4 gam

  Đáp án D

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ