Cho 3,12 gam ankin X phản ứng với 0,1 mol H2 (xúc tác Pd/PbCO3,t°), thu được dung dịch Y chỉ có hai hiđrocacbon.


 • Câu hỏi:

  Cho 3,12 gam ankin X phản ứng với 0,1 mol H2 (xúc tác Pd/PbCO3,t°), thu được dung dịch Y chỉ có hai hiđrocacbon. Công thức phân tử của X là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: A

  CnH2n-2 + H2 → CnH2n

  Y có hai hidrocacbon ⇒ ankin dư ⇒ 0,1.MX X 2H2) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ