Câu 41: Choose the answer – a, b, c, or d – that is nearest in meaning to the printed before it.  We/ be / friends / last school year


Câu 41:

Choose the answer – a, b, c, or d – that is nearest in meaning to the printed before it.

 We/ be / friends / last school year

kiến thức : viết

Giải thích: Chúng tôi đã là bạn từ năm học trước.

===============Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ