[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 62: Số bị chia – số chia – thương


Bài 1. Viết từ “số bị chia”, “số chia” hoặc “thương” thích hợp vào chỗ chấm:

Trả lời:

Bài 2. Tìm thương, biết:

a. Số bị chia là 8, số chia là 2

b. Số bị chia là 20, số chia là 5

Trả lời:

a. 8 : 2 = 4

b. 20 : 5 = 4

=> Cả hai phép chia có thương đều là 4.

Bài 3. Trò chơi “Tìm bạn”

Trả lời:

 

Ta có phép chia: 20 : 5 = 4
Ta có phép nhân: 5 x 2 = 10Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ