[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 4: Đề-xi-mét


Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Bút chì dài …. cm

b) Sợi dây dài …. cm                     Sợi dây dài …. dm

c) Băng giấy dài …. cm

Trả lời:

a) Bút chì dài 5 cm

b) Sợi dây dài 10 cm                     Sợi dây dài 1 dm

c) Băng giấy dài 12 cm

Bài 2. a) Tìm trên thước kẻ vạch ứng với 1 dm, 2 dm

          b) Em hãy cho biết 2 dm bằng bao nhiêu xăng-ti-mét.

Trả lời: 

a) Ứng với 1 dm là 10 cm; 2 dm là 20 cm

b) 2 dm bằng 20 xăng-ti-mét

Bài 3. Số? 

  1 dm = … cm                               2 dm = … cm

10 cm = … dm                              20cm = … dm

Trả lời: 

1 dm = 10 cm                                 2 dm = 20 cm

10 cm = 1 dm                                 20cm = 2 dm

Bài 4. Tính (theo mẫu):

Mẫu: 12 dm + 5 dm = 17 dm

13 dm + 6 dm = …….                                 10 dm + 4 dm – 3 dm = …….

27 dm – 7 dm = …….                                 48 dm – 8 dm – 10 dm = …….

Trả lời:

13 dm + 6 dm = 19 dm                                 10 dm + 4 dm – 3 dm = 11 dm

27 dm – 7 dm = 20 dm                                 48 dm – 8 dm – 10 dm = 30 dm

Bài 5. Nối mỗi đồ vật với thẻ ghi số đo độ dài thích hợp:

Trả lời:Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ