[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000


Bài 1. Tính:

a) 10 + 3 =               14 – 4 =            10 + 9 = 

    10 + 6 =               17 – 7 =             19 – 9 = 

b) 13 + 5 =               19 – 4 =             12 + 3 = 

    11 + 6 =              18 – 5 =              3 + 12 = 

Trả lời:

a) 10 + 3 = 13               14 – 4 = 10            10 + 9 = 19

    10 + 6 = 16               17 – 7 = 10            19 – 9 = 10

b) 13 + 5 = 18               19 – 4 = 15            12 + 3 = 15

    11 + 6 = 17               18 – 5 = 13             3 + 12 = 15

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

32 + 25             74 + 3                47 + 30

48 – 13              28 – 5                 69 – 60

Trả lời:

Bài 3. Tính

a) 80 + 10 =            40 + 20 + 10 =             50 + 10 + 20 = 

    60 – 40 =              80 – 30 + 40 =              30 + 60 – 50 = 

b) 7 + 3 + 4 =            9 + 1 – 5 =            8 + 2 – 1 = 

 

   10 + 2 + 1 =         13 – 3 – 4 =            15 – 5 + 3 = 

Trả lời:

a)

80 + 10 = 90            40 + 20 + 10 = 70            50 + 10 + 20 = 80

60 – 40 = 20             80 – 30 + 40 = 90             30 + 60 – 50 = 40

b)

7 + 3 + 4 = 14           9 + 1 – 5 = 5           8 + 2 – 1 = 9

10 + 2 + 1 = 13        13 – 3 – 4 = 6           15 – 5 + 3 = 13

Bài 4. Tìm lỗi sai trong mỗi phép tính sau rồi sửa lại cho đúng:

Trả lời:

Sửa lại:

Bài 5. Trên xe buýt có 37 người, tới điểm dừng có 11 người xuống xe. Hỏi trên xe buýt còn lại bao nhiêu người?

Phép tính: … … … = …

Trả lời: Trên xe bus còn lại … người

Trả lời:

Trên xe buýt còn lại số người là:

   37 – 11 = 26 (người)

      Đáp số: 26 người

Bài 6. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Trả lời:

Viết như sau:

56 + 2 = 58                                44 + 34 = 78

2 + 56 = 58                                34 + 44 = 78

58 – 2 = 56                                 78 – 34 = 44

58 – 56 = 2                                  78 – 44 = 34Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ