Các phát biểu đúng khi nói về đột biến gen (1) Đột biến xôma được nhân lên ở một mô và luôn biểu hiện ở một phần cơ thể. (2) Đột biến tiền phôi thường biểu hiện ngay ra kiểu hình khi bị đột biến. (3) Đột biến giao tử thường không biểu hiện ra kiểu hình ở thế hệ đầu tiên vì ở trạng thái dị hợp. (4) Đột biến xô ma chỉ có thể di truyền bằng sinh sản sinh dưỡng và nếu là gen lặn sẽ không biểu hiện ra kiểu hình
Các phát biểu đúng khi nói về đột biến gen<br /> (1) Đột biến xôma được nhân lên ở một mô và luôn biểu hiện ở một phần cơ thể.<br /> (2) Đột biến tiền phôi thường biểu hiện ngay ra kiểu hình khi bị đột biến.<br /> (3) Đột biến giao tử thường không biểu hiện ra kiểu hình ở thế hệ đầu tiên vì ở trạng thái dị hợp.<br /> (4) Đột biến xô ma chỉ có thể di truyền bằng sinh sản sinh dưỡng và nếu là gen lặn sẽ không biểu hiện ra kiểu hình – Học trắc nghiệmLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ