Các dạng đột biến cấu trúc NST bao gồmCâu hỏi: Các dạng đột biến cấu trúc NST bao gồm A. Thêm một hoặc một số cặp NST hay toàn bộ bộ NST đơn bội để tạo thành thể đa bội B. Mất, thêm, thay thế, đảo vị trí của một hoặc một vài đoạn nucleotide C. Mất hoặc thay thế một hoặc một […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ