Biết số học sinh khá bằng 60% số học sinh cả lớp, số học sinh giỏi bằng (frac{3}{4}) số học sinh còn lại. Tính số học sinh trung bình của lớp 6A?


 • Câu hỏi:

  Lớp 6A có 40 học sinh, kết quả về học lực cuối năm đạt được gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Biết số học sinh khá bằng 60% số học sinh cả lớp, số học sinh giỏi bằng (frac{3}{4}) số học sinh còn lại. Tính số học sinh trung bình của lớp 6A? 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số học sinh khá của lớp là: (40.60%  = 40.frac{{60}}{{100}}24) (học sinh)

  Số học sinh còn lại là: (40 – 24 = 16) (học sinh)

  Số học sinh giỏi là: (16.frac{3}{4} = 12) (học sinh)

  Số học sinh trung bình là : (16 – 12 = 4) (học sinh)

  Vậy số học sinh trung bình của lớp 6A là : 4 học sinh.

  Chọn C

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ