Biết rằng đường thẳng y=−2x+2  cắt đồ thị hàm số y=x3+x+2  tại điểm duy nhất có tọa độ x0;y0 . Tìm y0.


Câu hỏi:

Số lượng động vật nguyên sinh tăng trưởng với tốc độ 79,44%/ngày. Giả sử vào cuối ngày đầu tiên, số lượng động vật nguyên sinh là 2 con. Hỏi sau 6 ngày (kể cả ngày đầu tiên), số lượng động vật nguyên sinh là bao nhiêu con?

A. 37 con

Đáp án chính xác

B. 48 con

C. 67 con

D. 106 con

Trả lời:

Đáp án A
Ta xem đây là bài toán lãi kép với công thức T=M(1+r)n.
Với M = 2, r = 79,44% và n = 5 nên T=2.(1+79,44%)537  con.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ