Biết (intlimits_0^1 {sqrt {{x^2} + 4} .xdx} = dfrac{1}{a}left( {sqrt {{b^3}} – c} right)). Tính (Q = abc).


 • Câu hỏi:

  Biết (intlimits_0^1 {sqrt {{x^2} + 4} .xdx}  = dfrac{1}{a}left( {sqrt {{b^3}}  – c} right)). Tính (Q = abc). 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đặt (t = sqrt {{x^2} + 4} )( Rightarrow {x^2} + 4 = {t^2} Rightarrow xdx = tdt). Đổi cận (left{ begin{array}{l}x = 0 Rightarrow t = 2\x = 1 Rightarrow t = sqrt 5 end{array} right.).

  Khi đó (intlimits_0^1 {sqrt {{x^2} + 4} .xdx}  = intlimits_2^{sqrt 5 } {{t^2}dt}  = left. {dfrac{{{t^3}}}{3}} right|_2^{sqrt 5 } = dfrac{1}{3}left( {sqrt {{5^3}}  – 8} right))

  Do đó (a = 3,b = 5,c = 8 Rightarrow abc = 120).

  Chọn A

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ