Biết (int {left( {3{x^3} + 5{x^4}} right)dx} = A.{x^alpha } + B.{x^beta } + C). Tính (P = A.alpha + B.beta )


 • Câu hỏi:

  Biết (int {left( {3{x^3} + 5{x^4}} right)dx}  = A.{x^alpha } + B.{x^beta } + C). Tính (P = A.alpha  + B.beta ) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có : (int {left( {3{x^3} + 5{x^4}} right)dx}  = 3.dfrac{{{x^4}}}{4} + 5.dfrac{{{x^5}}}{5} + C = dfrac{3}{4}{x^4} + {x^5} + C).

  Do đó (A = dfrac{3}{4},alpha  = 4,B = 1,beta  = 5)( Rightarrow P = A.alpha  + B.beta  = dfrac{3}{4}.4 + 1.5 = 8)

  Chọn D

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ