Biến đổi biểu thức (sin alpha – 1) thành tích.


 • Câu hỏi:

  Biến đổi biểu thức (sin alpha  – 1) thành tích. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  (sin a – 1 = sin a – sin frac{pi }{2} = 2cos frac{{a + frac{pi }{2}}}{2}sin frac{{a – frac{pi }{2}}}{2} = 2sin left( {frac{a}{2} – frac{pi }{4}} right)cos left( {frac{a}{2} + frac{pi }{4}} right))

  Chọn B.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ